Regulamin newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA DE AGOSTINI DEUTSCHLAND GmbH

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. De Agostini – De Agostini Deutschland GmbH, z siedzibą w Hamburgu (20355), Wexstrasse 16, wpisana do rejestru handlowego B Sądu Rejonowego w Hamburgu, numer HRB 41602, NIP DE118620659, będąca Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z usługi,
 4. Newsletter – newsletter przesyłany Usługobiorcy przez De Agostini, stanowiący usługę świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

DZIAŁ II USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. De Agostini świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę w postaci wysyłki bezpłatnego Newslettera.
 2. Usługa dostępna jest wyłącznie dla osób, które dokonają rejestracji w sposób określony w Regulaminie.
 3. Celem usługi jest dostarczanie aktualnych informacji o produktach kolekcjonerskich De Agostini.
 4. Wysyłka Newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.

DZIAŁ III WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Newslettera.
 4. Warunkiem technicznym korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. De Agostini zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 6. De Agostini nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niej niezależnych. De Agostini zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony www.simplestylishmakes.com, serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera.

DZIAŁ IV MOMENT ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY WYSYŁKI NEWSLETTERA

 1. W celu dokonania rejestracji w bazie Newslettera, Usługobiorca podaje swój adres e-mail oraz opcjonalnie imię i nazwisko na stronie simplestylishmakes.com w zakładce „Newsletter” oraz potwierdza akceptację postanowień Regulaminu i wybiera przycisk „wyślij”.
 2. Moment zawarcia Umowy o świadczenie usługi wysyłki Newslettera następuje w chwili akceptacji przez Usługobiorcę linku aktywacyjnego, który przesyłany jest automatyczne na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę zgodnie z punktem 1 Regulaminu. Wraz z wiadomością zawierającą link aktywacyjny do Usługobiorcy zostanie przesłany link do  treści niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
 4. Usługobiorca może rozwiązać Umowę lub od niej odstąpić bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.  Usługodawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu miesięcznego, bez wskazania przyczyn wypowiedzenia.
 5. Usługobiorca może rozwiązać Umowę lub od niej odstąpić w dowolnym momencie, aktywując znajdujący się w każdym przesyłanym Newsletterze link z żądaniem usunięcia adresu e-mail oraz imienia i nazwiska z bazy De Agostini.
 6. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.

DZIAŁ V REKLAMACJE

 1. Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niewywiązywania się przez De Agostini ze swoich obowiązków określonych w Regulaminie lub wywiązania się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: robotki@interabo.pl Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego jej przedmiotem oraz adres e-mail Usługobiorcy zgłaszającego reklamację.
 3. De Agostini ustosunkowuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Usługobiorcy zgłaszającego reklamację.

DZIAŁ VI OCHRONA I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

 1. De Agostini na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) jest jako administrator danych uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celu zgodnego z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. De Agostini w celu realizacji usługi Newslettera przetwarza dane Usługobiorców w postaci ich adresów e-mail oraz imienia i nazwiska.
 3. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z Newslettera.
 4. De Agostini zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorcy, stosując niezbędne środki ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.
 5. Newsletter przesyłany jest za pomocą systemu MailChimp, obsługiwanego przez The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. De Agostini z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie usługi wysyłki Newslettera powierza do przetwarzania dane Usługobiorców, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu, The Rocket Science Group, LLC w celu właściwej realizacji usługi Newslettera. Ponadto w celu zapewnienia właściwej obsługi i funkcjonowania Newslettera, z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie usługi wysyłki Newslettera dane Usługobiorców, o których mowa w punkcie 2 niniejszego działu Regulaminu, powierzane są do przetwarzania innym podmiotom z Grupy De Agostini.

DZIAŁ VII PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Prawa autorskie do treści zawartych w Newsletterze należą do De Agostini i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 6 stycznia 2016 roku.
 3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem internetowym http://www.simplestylishmakes.eu/pl/regulamin-newslettera/
 4. Regulamin oraz umowa podlega prawu polskiemu. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 5. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn (prawnych, technicznych lub organizacyjnych) De Agostini ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego wobec Usługobiorców niebędących konsumentami, z zastrzeżeniem Punktu 6 niniejszego działu. W takim wypadku Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Usługobiorcy. W przypadku gdy Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie lub nowego Regulaminu, przysługuje mu prawo rozwiązania Umowy wysyłki Newslettera w trybie przewidzianym w dziale IV punkcie 5. Regulaminu.
 6. W przypadku Usługobiorców będących konsumentami do zmian postanowień Regulaminu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa konsumenckiego.
 7. Usługobiorcom będącym konsumentami przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem (np. możliwość otrzymywania spamu, obecność i działanie robaków internetowych, piractwo komputerowe, działanie innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana jak m.in. trojany).